Financijsko poslovanje udruga

Financijsko poslovanje neprofitnih organizacija uređeno je Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, a u ovom tekstu ćemo se ukratko osvrnuti na načela financijskog poslovanja udruga.

Sve neprofitne organizacije (udruge) dužne su voditi uredno financijsko poslovanje sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija uređuje okvir financijskog poslovanja i elemente računovodstvenog sustava neprofitnih organizacija, a njegov sadržaj obuhvaća:

· Obveznike primjene

· Načela sustava financijskog poslovanja

· Izradu i izvršavanje financijskih planova

· Izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava

· Računovodstvena načela i računovodstvene poslove

· Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave

· Obveze i provedbe popisa imovine i obveza

· Način iskazivanja imovine, obveza i vlastitih izvora

· Priznavanje prihoda, rashoda, primitaka i izdataka

· Financijsko izvještavanje

· Reviziju godišnjih financijskih izvještaja

· Registar neprofitnih organizacija

· Javnu objavu godišnjih financijskih izvještaja te

· Nadzor nad financijskim poslovanjem, računovodstvenim poslovima i predajom financijskih izvještaja

U svojoj primjeni oslanja se na tri pravilnika:

1. Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija

2. Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija

3. Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu

Obveznici ovog zakona su domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca i sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti te za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera.

Sustav financijskog poslovanja obuhvaća načela sustava financijskog poslovanja, izradu i izvršavanje financijskih planova i izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava.

Financijsko poslovanje udruga temelji se na dva osnovna načela: načelu javnosti i transparentnosti te načelu dobrog financijskog upravljanja i kontrole.

Načelo javnosti i transparentnosti podrazumijeva javnu objavu financijskih izvještaja i to putem Registra neprofitnih organizacija i Registra udruga. Za udruge s ukupnim prihodom iznad 3 milijuna kuna ono također podrazumijeva uvid u financijske izvještaje protekle godine putem ovlaštenog revizora, a za udruge s prihodom iznad 10 milijuna kuna i javnu objavu revizorskog izvještaja o obavljenoj reviziji.

Načelo dobrog financijskog upravljanja i kontrole podrazumijeva odgovornost tijela uprave glede planiranja, izrade i realizacije financijskog plana, zatim odgovornost po pitanju računovodstva i izrade izvještaja, a sve to sa svrhom postizanja postavljenih ciljeva i zaštite resursa udruge od gubitaka bilo neadekvatnim korištenjem i/ili prijevarama.

Neoconto udrugama nudi cjelovita rješenja za vođenje poslova koja su u skladu s važećim zakonskim odredbama neovisno o tome radi li se o vođenju financija, osnivanju i registraciji ili vođenju popisa članova.Neoconto pojednostavnjuje i olakšavaju često nerazumljiv, kompliciran, ali vrlo važan i odgovoran segment rada i djelovanja neprofitnih organizacija. Registrirajte se i besplatno isprobajte Neo Free paket namijenjen vođenju popisa članova i izradi statuta.

Ostavite komentar:

Site Footer