Zakonska obveza godišnjeg planiranja za udruge obveznice dvojnog knjigovodstva

Prema Zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija, udruga obveznica vođenja dvojnog knjigovodstva mora izrađivati godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu i to prema Pravilnik o sustavu financijskog poslovanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija koji je na snagu stupio 09. studenog 2015. godine.

Osim obveze vršenja samoprocjene sustava financijskog upravljanja i kontrole što smo spomenuli u prošlom blogu, udruge obveznice dvojnog knjigovodstva dužne su izrađivati godišnje financijske planove za provedbu godišnjeg programa rada. Financijski plan predlaže zakonski zastupnik koji je ujedno i odgovoran za njegovo pravilno i zakonito izvršavanje, a donosi ga najviše tijelo koje je temeljem statuta udruge za to ovlašteno.

S obzirom na to da je Pravilnik donesen poprilično kasno prošle godine, financijski plan za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016.g. sastavljao se proizvoljno na temelju Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, dok će se financijski plan za 2017. g. sastavljati u potpunosti na temelju Pravilnika s krajnjim rokom donošenja do 31. prosinca 2016.g.

Financijski plan neprofitne organizacije sastoji se od:

· plana prihoda i rashoda

· plana zaduživanja i otplata

· obrazloženja financijskog plana

U financijskom planu mora biti vidljiv planirani rezultat poslovanja za koji se očekuje da će ga neprofitna organizacija ostvariti na dan 31. prosinca godine koja prethodi godini za koju se donosi financijski plan. Preneseni manjkovi/viškovi iz prethodnih godina ne moraju biti nužno pokriveni/iskorišteni u godini za koju se sastavlja plan.

Izmjene i dopune provode se prema postupku donošenja financijskog plana i to obavezno u slučaju značajnih odstupanja nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planirane, u slučaju nastanka novih obveza za čije podmirenje sredstva nisu osigurana te u slučaju smanjenja prihoda uz čije je ostvarenje vezano podmirenje već nastalih obveza. One nisu potrebne za manje planirane ili neplanirane obveze rashoda koji se financiraju iz osiguranih sredstava.

Plan zaduživanja i otplata podrazumijeva donošenje odluka koje će definirati najviši iznos do kojeg se udruga može jednokratno kratkoročno zadužiti i najviši iznos do kojeg udruga može jednokratno dati kratkoročne zajmove. Važno je da te odluke definiraju limite za slučaj potrebe za zaduživanjem mimo usvojenog financijskog plana.

Obrazloženje financijskog plana sadrži obrazloženja skupina prihoda i rashoda te programa, aktivnosti i projekata u godini donošenja financijskog plana. Plan se izvršava sukladno raspoloživim financijskim sredstvima i dospjelim obvezama, a sredstva se koriste namjenski i u visini utvrđenoj planom.

Osim gore navedenog, financijski plan može sadržavati i plan novčanih tijekova.

Na temelju ovih nekoliko izdvojenih stavki jasno je da za gore navedene podatke i njihovo iščitavanje udruga treba usko surađivati s knjigovođom. Savjet je da se udruge u izradu financijskog plana ne upuštaju samostalno, osobito ako ne raspolažu iskustvom u vođenju knjiga.

Neoconto je izuzetno jednostavan alat namijenjen vođenju poslovanja udruga koji znatno olakšava knjigovodstvo i administrativne poslove čak iako su vam najpoznatiji knjigovodstveni pojmovi prihod i rashod, a usluge koje Neoconto pruža, u potpunosti su funkcionalne i zakonski usklađene. Na vama je jedino da odaberete paket koji najbolje odgovara vašoj udruzi.

 

Ostavite komentar:

Site Footer