Zakonska obveza financijskog izvještavanja neprofitnih organizacija

Prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija uvedena je obveza dostave financijskih izvještaja svim neprofitnim organizacijama prilagođeno visini prihoda i vrijednosti imovine.

Financijski izvještaji moraju pružiti objektivnu i realnu sliku financijskog položaja i poslovanja neprofitne organizacije. Organizacije koje su obveznice dvojnog knjigovodstva, zadržavaju obvezu tromjesečnog i godišnjeg izvještavanja koja se čuvaju do predaje financijskih izvještaja za isto razdoblje sljedeće godine.

Dio organizacija i dalje može voditi jednostavno knjigovodstvo, ali uz obvezu sastavljanja godišnjih izvještaja koji se čuvaju trajno i u izvorniku.

Financijski izvještaj neprofitnih organizacija obveznica dvojnog knjigovodstva u sebi sadrži izvještaje o stanju i strukturi te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda, dok financijski izvještaj neprofitnih organizacija obveznica jednostavnog knjigovodstva u sebi sadrži godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima.

Za sastavljanje financijskih izvještaja odgovorna je osoba koja rukovodi službom računovodstva, odnosno ona koja vodi računovodstvene poslove neprofitne organizacije ili druga stručna pravna ili fizička osoba kojoj je udruga povjerila vođenje računovodstva.

Neprofitna organizacija koja tijekom poslovne godine nije imala poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama, dužna je Ministarstvu financija u roku propisanom za predaju godišnjih financijskih izvještaja dostaviti izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu.

Godišnji financijski izvještaj neprofitne organizacije javno se objavljuje putem Registra neprofitnih organizacija i putem Registra udruga dok su neprofitne organizacije koje ostvaruju sredstva iz javnih izvora, sredstva državnog proračuna, proračuna jedinice lokalne i područne(regionalne) samouprave, dužne nadležnom tijelu na zahtjev dostaviti izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava.

Neprofitna organizacija čiji su godišnji financijski izvještaji javno objavljeni putem Registra neprofitnih organizacija nije dužna dostavljati iste na zahtjev.

Financijski izvještaj, izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava i izjavu o neaktivnosti potpisuje zakonski predstavnik te je on ujedno i odgovoran za njihovu vjerodostojnost i predaju.

Nadzor nad financijskim poslovanjem udruga i podnošenjem propisanih financijskih izvješća putem inspektora radi Ministarstvo financija sukladno posebnim propisima.

Uz inspektore Ministarstva financija, nadzor nad upravljanjem financijskim sredstvima iz javnih izvora obavljaju i nadležna državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge javne institucije koje ta sredstva odobravaju.

Nadležna tijela imaju pravo o utrošku sredstava vršiti kontrolu na licu mjesta.

Za razliku od uobičajenih knjigovodstvenih servisa, Neoconto je specijalizirana internetska usluga za udruge te pokriva knjigovodstvene i administrativne poslove koji omogućuju jednostavno zadovoljenje zakonskih obaveza olakšavajući svakodnevno poslovanje. Dokumentacija se ne nosi knjigovođi, već sami jednostavno i brzo unosite podatke o poslovnim događajima koji se odmah obrađuju i stoje vam na raspolaganju. Odaberite svoj NEO paket i besplatno ga isprobajte unutar 7 dana!

 

Ostavite komentar:

Site Footer