Financiranje iz javnih izvora – PROR-POT obrazac

Sve udruge koje ostvaruju sredstva iz javnih izvora, znači državnog proračuna i proračuna lokalne i područne samouprave, dužne su nadležnom tijelu dostaviti izvještaj o potrošnji dobivenih proračunskih sredstava u roku 60 dana po isteku poslovne godine. Ako izgled izvještaja nije drugačije definiran internim aktima, dostavlja se na PROR-POT obrascu.

Većina udruga koje u središtu zanimanja imaju projekte od interesa za opće dobro, znatan dio financija potraživati će iz državnog proračuna tj. javnih izvora, odnosno od poreznih obveznika u čijem interesu djeluju. Kvaliteta projekata i značajan utjecaj koje oni mogu imati na društvo, u prvom redu ovisiti će o kriterijima, standardu i postupcima koji se propisuju za dodjelu javnih sredstava. U skladu s time Vlada RH je donijela Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro, a jedan od načina kontrole koji posredno utječe na kvalitetu kriterija i standarda odabira je i izvješće o namjenskom korištenju javnih sredstava koje je svaka udruga dužna predati davatelju proračunskih sredstava na kraju poslovne godine.

PROR – POT obrazac tj. izvještaj o potrošnji proračunski sredstava sadrži detaljne podatke o primatelju i davatelju sredstava, naziv projekta i programa te razdoblje na koje se taj izvještaj odnosi. Od financijskih podataka evidentiraju se prihodi/primici, prijenosi iz prethodne poslovne godine (ako postoji zapis o tome da sredstva nije nužno utrošiti u tekućoj poslovnoj godini), rashodi/izdaci te razlika između primitaka i izdataka. Obrazac sadrži i rubriku s popisom svih davatelja javnih sredstava i bilješke.

Ako davatelj sredstava ima neke specifične zahtjeve vezane uz financiranje određenog projekta, obično će s udrugom sklopiti interni ugovor i u njemu definirati individualan i detaljan sadržaj izvještaja o potrošnji sredstava sukladno vrsti projekta. U tom slučaju udruga nije dužna koristiti se PROR – POT obrascem pri izradi izvještaja.

Davatelj financijskih usluga, osim obrasca, ima pravo zahtijevati dokaze o vjerodostojnosti utrošenih sredstava koje mu je udruga na zahtjev dužna i dostaviti.

Site Footer