Financijsko poslovanje udruga – godišnje financijsko izvješće

Kako se bliži datum za predaju godišnjih financijskih izvješća, potrebno je ukratko podsjetiti na obveze koje neprofitne organizacije po tom pitanju moraju ispoštovati. Financijsko poslovanje neprofitnih organizacija podliježe Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, a godišnja financijska izvješća predaju se u roku od 60 dana po isteku poslovne godine.

Kao što smo već puno puta istaknuli, neprofitne organizacije mogu voditi dvojno ili jednostavno knjigovodstvo. Obje vrste imaju zakonsku obvezu izrade godišnjeg financijskog izvješća, a obveznice dvojnog knjigovodstva, moraju dodatno podnositi i tromjesečna financijska izvješća.

O tome tko, kada i kako može prijeći s dvojnog na jednostavno knjigovodstvo, pisali smo ovdje.

Financijsko izvješće neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo obuhvaća izvješće o stanju, strukturi i promjenama u vrijednosti i obujmu imovine/obveza te izvještaj o vlastitim izvorima, prihodima i rashodima.

Neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo, dužne su izraditi godišnje financijsko izvješće koje u sebi sadrži podatke o primicima i izdacima.

Nadalje, neprofitna organizacija koja ostvaruje sredstva iz javnih izvora, uključujući i sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ima obvezu sastaviti godišnje izvješće o potrošnji proračunskih sredstava za poslovnu godinu i dostaviti ga davatelju sredstava u roku od 60 dana po isteku poslovne godine.

Prema načelu javnosti i transparentnosti neprofitnih organizacija, godišnja financijska izvješća dostupna su u sklopu Registra neprofitnih organizacija koji vodi Ministarstvo financija kao i preko Registra udruga.

Godišnja financijska izvješća moraju se predati Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja u roku od 60 dana po isteku poslovne godine.

Imajte na umu kako je za sastavljanje financijskih izvješća odgovorna osoba koja rukovodi službom računovodstva, odnosno ona koja vodi računovodstvene poslove neprofitne organizacije ili druga stručna pravna ili fizička osoba kojoj je udruga povjerila vođenje računovodstva. Stoga odaberite pouzdanog partnera kako bi izbjegli moguće kazne.

Site Footer